arrow Logowanie
arrow Newsletter

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej spółki TORMET Sp. z o.o. („Spółka”) wobec użytkowników stron internetowych serwisu https://tormet.com.pl ("Serwis") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wskazujemy, iż przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.        Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych
 
1.1.      Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest  TORMET

Sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu przy ul. Jodłowej 30, NIP: 8792597620, REGON: 340598126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Toruniu, VII Wydział KRS pod nr 0000972295  (dalej Administrator).
1.2.     Umowy sprzedaży z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym wspólnikami spółki cywilnej (klient biznesowy). Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji konta, składania zamówień, realizacji umowy sprzedaży, sprawozdawczości rachunkowej i  finansowej, a także dochodzenia roszczeń. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail. Ponadto gromadzone są dane dotyczące złożonych zamówień. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
1.3.     Umowy sprzedaży z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (klient detaliczny). Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jako właściciela i operatora Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), jakim jest zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
w tym obsługi płatności elektronicznych, obsługi Państwa próśb przekazywanych zgodnie z punktem 6 niniejszej polityki, zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.
1.4.    Administrator gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe również w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 3 niniejszej polityki. Czasami Administrator może wykorzystywać zautomatyzowane procesy, w tym profilowanie do analizy danych osobowych, aby wysyłać Państwu spersonalizowane oferty i informacje marketingowe lub prezentować je w Serwisie. Takie przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo jednak zawsze zrezygnować z takiego marketingu, w tym profilowania związanego z takimi działaniami.
1.5.     Administrator dokonuje ponadto analizy wyników prowadzonych działań marketingowych na podstawie aktywności użytkownika na stronie, aby mierzyć skuteczność i trafność działań reklamowych oraz prowadzonej polityki cenowej. Dane dotyczące Państwa aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane są za pośrednictwem plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.


1.6.    Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
2.       Prawa osoby, której dane dotyczą

2.1.     Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania
i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.
 
2.2.    Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:
2.2.1.  w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
2.2.2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
2.2.3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe - mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
2.2.4.  w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
2.2.5.   w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację,  a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowania.

2.3.  Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 
2.4.   Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3.1.     Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.
 
3.2.    Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.
 
3.3.    Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona, tj. poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej polityki.
3.4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4.  Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych
4.1.    Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług pocztowych, dostawców systemów do marketingu i wysyłki wiadomości email, analizy ruchu w serwisach, analizy skuteczności kampanii marketingowych, wspierania realizację funkcjonalności Konta, dostawców usług płatniczych, firm kurierskich, firm audytorskich, ubezpieczeniowych, podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.

5.       Bezpieczeństwo danych osobowych
5.1.     Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.
 
5.2.    Podczas pobierania Państwa danych osobowych w ramach rejestracji konta i dokonywania zakupów, ich transmisja odbywa za pomocą szyfrowanego połączenia SSL.
 
5.3.    Duże znaczenie ma ochrona Państwa hasła oraz komputera przed nieuprawnionym dostępem. Po skorzystaniu z komputera współdzielonego należy zawsze wylogować się z Serwisu.

6.      Dane kontaktowe
6.1.    Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: rodo.torun@wp.pl lub pisemnie na adres: TORMET Sp. z o.o. ul. Jodłowa 30, 87-100 Toruń.
 
6.2.   W ten sam sposób mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Polityka plików „cookies”

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane
w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również
w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym
w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

A. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi
Rodzaj    Opis
Niezbędne    Są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać
Funkcjonalne    Są ważne dla działania serwisu:
- służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
- służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
- służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
Biznesowe    Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

B. Ze względu na czas przez jaki cookies będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
Rodzaj    Opis
Cookies tymczasowe
(session cookies)    cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
Cookies stałe
(persistent cookie)    nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:
Rodzaj    Opis
Cookie własne
(first party cookie)    cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
Cookie zewnętrzne
(third-party cookie)    cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny
 
Uwaga: cookies mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.


D. Ze względu na cel jakiemu służą:

Rodzaj    Opis
Konfiguracji serwisu    umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu    umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
Uwierzytelnianie    umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
Stan sesji    umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron
Procesy    umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
Reklamy    umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców
i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
Lokalizacja    umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
Analizy i badania,
audyt oglądalności    umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników


E. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:

Rodzaj    Opis
Nieszkodliwe    obejmuje cookies:
- niezbędne do poprawnego działania witryny
- potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika
Badające    wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika


Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.